อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด ที่ต้องมีไว้ติดตัว

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด ที่ต้องมีไว้ติดตัว

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด ตามความเชื่อแต่โบราณนั้น ต้องย้อนไปราวๆศตวรรษที่ 1 เป็นเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิ้ล เมื่อนักประวัติศาสตร์ชาวยิวชื่อ โยเซฟุส (Josephus) เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างหินทั้ง 12 ก้อน ที่ประดับอยู่ บนทับทรวง (Breast Plate) ของอาโรน (Aaron) ผู้ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าในยุคของโมเสส (Moses) ตามเนื้อหากันดารวิถี (Exodus) จากคัมภีร์ไบเบิ้ล กับจำนวนของเดือนทั้ง 12 (เมษายน – มีนาคม) กับสัญลักษณ์ราศีประจำเดือนทั้ง 12 (ราศีเมษ – ราศีมีน) โดยโยเซฟุสได้ทำการแปลควาหมายและตีความอย่างกล้างขวาง จากเส้นทางการเดินทางของชาวยิวในกันดารวิถี นอกจากเนื้อหากัดารวิถีแล้ว เนื้อหาวิวรณ์ (Revelation 21:19-20) ซึ่งเป็นเนื้อหาสุดท้ายในคัมภีร์ไบเบิ้ลก็กล่าวไว้เช่นกัน

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด กล่าวไว้อย่างไรในคัมภีร์ไบเบิ้ล

Revelation 21:19-20

And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones.

The first foundation was jasper;

the second, sapphire;

the third, a chalcedony;

the fourth, an emerald;

The fifth, sardonyx;

the sixth, sardius;

the seventh, chrysolyte;

the eighth, beryl;

the ninth, a topaz;

the tenth, a chrysoprasus;

the eleventh, a jacinth;

the twelfth, an amethyst.

หน้าตาเป็นยังไง?

Jasper

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด Jasper

Sapphire

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด Sapphire

Chalcedony

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด chalcedony

Emerald

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด emerald

Sardonyx

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด sardonyx

Sardius

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด sardius

Chrysolyte

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด chrysolyte

Beryl

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด beryl

Topaz

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด topaz

Chrysoprasus

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด chrysoprasus

Jacinth

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด jacinth

Amethyst

อัญมณีให้โชค หินประจำเดือนเกิด amethyst